ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΕΚ

Ελληνική Δημοκρατία

Δήμος Χίου

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου

Δημοτικό Συμβούλιο Χίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Εκ της υπ' αριθμ.5 της 20/02/2012 συνεδριάσεως του Δημ.Συμβουλίου Χίου

Αριθμός απόφασης

59/2012

5ο θέμα εκτός Η.Δ.

Περίληψη απόφασης

Ε.(ΕΗΔ)Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Στη Χίο και στην αίθουσα "Μιχ. Βουρνούς"Π.Ε.Χίου σήμερα την 20η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. Ηλίας Κ. Κλεισσάς και ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο ίδιος με ημερομηνία 14/02/2012, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34 μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.Κλεισσάς Κ. Ηλίας

2.Στεφάνου Παντελής

3.Μούνδρος Κων/νος

4.Νύκτας Νικόλαος

5.Γιαννάρας Μικές

6.Λαμπρινούδης Παντελής

7.Κλεισσάς Ηλίας τ.Θωμά

8.Θλιβίτου Αθηνά

9.Μυριαγκός Βασίλειος

10.Ντομάτας Ισίδωρος

11.Φαρατζής Στέφανος

12.Καλαγκιάς Αντώνιος

13.Σουρέλας Σταμάτιος

14.Χρίτης Γεώργιος

15.Μάντικας Δημήτριος

16.Κοντούδης Μιχαήλ

17.Φυτούσης Μιχαήλ

18.Φλάμος Πέτρος

19.Καμπούρης Στυλιανός

20.Αποστολίδης Παντελής

21.Λιγνός Γεώργιος

22.Βεϊογλάνης Ευστράτιος

23.Ξυδιάς Παντελής

24.Χαλλιορής Ιωάννης

25.Μιχαηλίδης Σταύρος

26.Ατσάλης Ευάγγελος

27.Παπαληός Δημήτριος

28.Μερούσης Χριστόφορος

29.Στείρος Πολύδωρος

30.Σεττάκη-Μπιλιράκη Λεμ.

31.Καλλίκης Ιωάννης

32.Σκούφαλος Μάρκος

33.Αμπαζή Στυλιανή

34.Κωστάλα Κλεάνθη

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1.Μαρτάκης Νικόλαος

2.Ρισκάκης Πέτρος

3.Μουσουρούλης Κων/νος

4.Μισετζής Ιωάννης

5.Χαλλιορής Ισίδωρος

6.Δενδρινού Μαρία(Μαριγ.)

7.Βαρβάκης Σταύρος

Aκολούθως o κ. Ηλίας Κ. Κλεισσάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και υπογράφονται.

Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος

Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις

Μετά την ψήφιση του 1ου θέματος της Η.Δ. αποχώρησε η κ. Σεττάκη. Στο 2ο θέμα της Η.Δ. προσήλθε ο κ. Μάντικας. Στο 3ο θέμα της Η.Δ. προσήλθε ο κ. Ατσάλης. Στο 4ο θέμα της Η.Δ. αποχώρησαν οι κ.κ. Στείρος και Ντομάτας και Ατσάλης. Στο 7ο θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Μυριαγκός και Παπαληός. Ο κ. Στεφάνου απουσίαζε στο 9ο θέμα της Η.Δ.

Τέθηκαν -5- θέματα εκτός Η.Δ. τα οποία ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν την ημερήσια διάταξη:

-Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών.

-Αποδοχή πίστωσης για την πληρωμή των σχολικών τροχονόμων.

-Ωράριο λειτουργίας Δημοτικής Αστυνομίας και Υπηρεσίας Καθαριότητας.

-Συγχωνεύσεις-Καταργήσεις και Προαγωγές Σχολικών Μονάδων.

-Ψήφισμα για την Εργατική Εστία.

-Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την πολιτική του μνημονίου.

Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα

Ε.(ΕΗΔ)Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:

"Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση -εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος είναι τα αναγραφόμενα στην με αριθμ.πρωτ. 6607/15-2-2012 πρόσκληση. Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και αφορά την έκδοση ψηφίσματος για τον Ο.Ε.Κ. και τον Ο.Ε.Ε.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.

Αποφάσισε ομόφωνα

Την συζήτηση του θέματος που αφορά την έκδοση ψηφίσματος για τον Ο.Ε.Κ. και τον Ο.Ε.Ε.

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του Σώματος το παρακάτω ψήφισμα διαμαρτυρίας για την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

<<Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αντίθεση του στην απόφαση της Κυβέρνησης, ύστερα από απάιτηση της τρόϊκας για μείωση του Δημοσίου και του μισθολογικού κόστους, να κλείσει τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Συγκεκριμένα ο Ο.Ε.Ε. είναι ένας ανταποδοτικός φορέας που οι πόροι του προέρχονται αποκλειστικά από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών χωρίς επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ είναι γνωστό ότι από τις παροχές τους επωφελούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, επιδοτούμενοι άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες και γενικά ευπαθείς ομάδες.

Επίσης ο Ο.Ε.Κ., ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα πο υέχει στεγάσει πάνω από 700.000 εργαζομένους με διάφορες μορφές στεγαστικής συνδρομής, αν και εύρωστος οικονομικάκαι παρά το γεγονός ότι δεν επιβαρύνει οικονομικά ούτε με ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό, κλείνει και το κλείσιμο του τινάζει στον αέρα τα όνειρα χιλιάδων εργαζομένων για ανεύρεση στέγης και βυθίζει στην αβεβαιότητα χιλιάδες δανειολήπτες και τους εγαζόμενους στους δύο οργανισμούς. Σε μαι δύσκολη οικονομική συγκυρία για τους εργαζομένους οι όποιες δράσεις κοινωνικής πολιτικής πρέπει να ενισχύονται και όχι να καταργούνται βάζοντας σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή. >>

 

Για το ίδιο θέμα τέθηκε προς ψήφιση στο Συμβούλιο το παρακάτω ψήφισμα:

<<Η κυβέρνηση του μαύρου μετώπου ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ βρήκε τον τρόπο να βάλει λουκέτο στους Οργανισμούς Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και παράλληλα να στερήσει από τους εργαζόμενους μια σειρά παροχές που τις έχουν πληρώσει.

Το λουκέτο γράφει: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ. Απαλλαγή των εργοδοτών από την υποχρέωση της καταβολής εισφορών για τον Ο.Ε.Ε. και τον Ο.Ε.Κ. Είναι μέρος του γενικότερου σχεδιασμού ανατροπής των εργατικών κατακτήσεων για να αυξηθούν τα κέρδη της εργοδοσίας.

Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ έχει τεράστιες ευθύνες, συνομολόγησε και συνέβαλε στην απόφαση για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Συνέβαλε για να απαλλαγούν οι εργοδότες από τις εισφορές στους οργανισμούς και τη μείωση τους στο ΙΚΑ.

Δε μας εκπλήσσει η σπουδή της πλειοψηφίας της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Χίου να ξιφουλκήσει κατά του κλεισίματος του ΟΕΕ και της ΟΕΚ αφήνοντας στο απυρόβλητο το συνένοχο του εγκλήματος.

Μια τέτοια εξέλιξη κατάργησης των οργανισμών θα έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τους δικαιούχους του ΟΕΚ που χρόνια κατέβαλαν εισφορές για να αποκτήσουν ένα κεραμίδι, αυτούς που έχουν πάρει δάνεια από κεφάλαια του ΟΕΚ, τους δικαιούχους της Εργατικής Εστίας στον κοινωνικό τουρισμό και τους εργαζόμενους των δύο οργανισμών.

Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η κυβέρνηση κάθε διαδικασία κατάργησης των Οργανισμών.

Το ΙΚΑ να αποδώσει άμεσα τα 3 δις στον Ο.Ε.Κ. και 1 δις στον Ο.Ε.Ε. από τη συνείσπραξη που παράνομα παρακρατεί και να καταβάλει τις τρέχουσες εισφορές που εισπράττει. Το κράτος να χρηματοδοτήσει τα προγράμματα του Ο.Ε.Κ., για να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην απόκτηση κατοικίας από τους δικαιούχους.

Άμεσα να ξεκινήσουν τα προγράμματα κατασκευής κατοικιών, γρήγορη αποπεράτωση των οικισμών που βρίσκονται υπό κατασκευή, δάνεια στους δικαιούχους στο ύψος της αξίας της κατοικίας από κεφάλαια του ΟΕΚ.

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας να ικανοποιήσει τις ανάγκες των δικαιούχων σε δελτία κοινωνικού τουρισμού και τις άλλες παροχές, να μην κλείσουν οι παιδικοί σταθμοί, να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι.

Καλούμε τους δικαιούχους και τους εργαζόμενους των οργανισμών σε συντονισμένο αγώνα για να αποκτήσουν οι Οργανισμοί πραγματικό περιεχόμενο....

Δουλειά με πλήρη δικαιώματα για τους εργαζόμενους, μισθοί στο ύψος των σύγχρονων αναγκών, καμιά απόλυση, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, πρόσληψη προσωπικού με πλήρη δικαιώματα. Να σταματήσει η απαξίωση του προσωπικού του Ο.Ε.Κ. που διαθέτει εμπειρία και επιστημονική επάρκεια και μπορεί να αξιοποιηθεί για να αναπτυχθεί έργο για τις ανάγκες των δικαιούχων. Επαρκείς παροχές στο ύψος των αναγκών των δικαιούχων από τον Ο.Ε.Κ. και τον Ο.Ε.Ε.

Να απαιτήσουμε να μη μπει λουκέτο στους Οργανισμούς, να μην επιχειρήσουν συνένωση, γιατί από άλλο δρόμο θα απολύσουν τους εργαζόμενους και θα απαξιώσουν τους Οργανισμούς.>>

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα δύο ψηφίσματα και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010

Αποφάσισε ομόφωνα

Να εκδοθεί το παρακάτω ψήφισμα διαμαρτυρίας για την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, το οποίο θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εργασίας.

 

<<Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αντίθεση του στην απόφαση της Κυβέρνησης, ύστερα από απάιτηση της τρόϊκας για μείωση του Δημοσίου και του μισθολογικού κόστους, να κλείσει τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Συγκεκριμένα ο Ο.Ε.Ε. είναι ένας ανταποδοτικός φορέας που οι πόροι του προέρχονται αποκλειστικά από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών χωρίς επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ είναι γνωστό ότι από τις παροχές τους επωφελούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, επιδοτούμενοι άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες και γενικά ευπαθείς ομάδες.

Επίσης ο Ο.Ε.Κ., ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα πο υέχει στεγάσει πάνω από 700.000 εργαζομένους με διάφορες μορφές στεγαστικής συνδρομής, αν και εύρωστος οικονομικά και παρά το γεγονός ότι δεν επιβαρύνει οικονομικά ούτε με ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό, κλείνει και το κλείσιμο του τινάζει στον αέρα τα όνειρα χιλιάδων εργαζομένων για ανεύρεση στέγης και βυθίζει στην αβεβαιότητα χιλιάδες δανειολήπτες και τους εγαζόμενους στους δύο οργανισμούς. Σε μαι δύσκολη οικονομική συγκυρία για τους εργαζομένους οι όποιες δράσεις κοινωνικής πολιτικής πρέπει να ενισχύονται και όχι να καταργούνται βάζοντας σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή.>>

 

απόφαση αυτή πήρε α/α 59/2012

O Πρόεδρος Τα μέλη

Υπογραφή υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Η επί των πρακτικών

 

 

Νίκη Κούτσουρα

Share this article

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.