Η «νέα» πλατφόρμα JOBmatch by DYPA δεν είναι καθόλου νέα Αγόρασαν έτοιμο λογισμικό από ιδιωτική εταιρεία το οποίο είχε τεθεί σε λειτουργία από τον Φεβρουάριο 2019

Στις 13 Μαϊου 2024 ανακοινώθηκε ότι ξεκινάει η λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας JOBmatch από τηΔΥΠΑ για την άμεση διασύνδεση των επιχειρήσεων τουρισμού και εστίασης με όσους ψάχνουν για δουλειά σε αντίστοιχες ειδικότητες. Ακολούθησαν οι ανακοινώσεις της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δ.Μιχαηλίδου «Με τη νέα εφαρμογή JOBmatch κάνουμε ακόμα ένα βήμα για τη διασύνδεση των εργαζομένων με τους εργοδότες. Η νέα αυτή καινοτόμος υπηρεσία ξεκινά από τον τουρισμό και την εστίαση, δύο σημαντικούς κλάδους για τη χώρα, στους οποίους καταγράφεται αυξημένη ανάγκη για προσωπικό ...» και του Διοικητή Δ.ΥΠ.Α. Σπ.Πρωτοψάλτη «Η ΔΥΠΑ «ρίχνει στη μάχη» ένα ακόμα καινοτόμο εργαλείο για την αποτελεσματικότερη και άμεση διασύνδεση επιχειρήσεων που ψάχνουν για εργαζόμενους με όσους ψάχνουν για δουλειά. »

Τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε όμως αποδεικνύουν ότι η «νέα» εφαρμογή δεν είναι καθόλου νέα !!

 

Συγκεκριμένα πρόκειται για την ίδια εφαρμογή με όνομα JOBSbnb που ξεκίνησε τη λειτουργία της ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά από την 25η/2/2019 όπως διαπιστώσαμε στη συνέντευξη που έδωσαν οι ιδρυτές της και είναι δημοσιευμένη (πατήστε εδώ).

Σε μια δεύτερη συνέντευξη με τίτλο JOBSbnb: Το App που σου βρίσκει δουλειά στον τουρισμό και στην εστίαση, με τη μέθοδο του matching στις 11/4/2019 ( πατήστε εδώ ) που έδωσαν οι ιδρυτές της απαντούν ότι δεν είμαστε site ευρέσεως εργασίας αλλά site ευρέσεως εργασίας στην εστίαση και στον τουρισμό !!

Προχωρήσαμε την έρευνα μας και διαπιστώσαμε την ύπαρξη και λειτουργία site της εταιρείας με λειτουργία μέχρι περίπου τον Ιούλιο του 2022 ( για να δείτε πατήστε εδώ ) στο οποίο περιγράφεται ότι παρείχαν ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες με την εφαρμογή της Δ.ΥΠ.Α. με τη διαφορά ότι έπρεπε να πληρωθεί συνδρομή από τις επιχειρήσεις.

Το επόμενο βήμα ήταν να διαπιστώσουμε τον τρόπο προμήθειας του εν λόγω λογισμικού. Ανακαλύψαμε ότι ήταν με την συνήθη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης αλλά με μια μικρή διαφορά !! Στο ύψος του ποσού, 74.400,00 € ( με Φ.Π.Α.) που ξεπερνά το μέγιστο όριο των 30.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Πώς αλήθεια νομιμοποίησαν την διαδικασία; Χρησιμοποίησαν την παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, συγκεκριμένα αναφέρεται ότι :

«Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για αναθέσεις συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που αφορούν στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ με αντικείμενο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της Κεντρικής Διοίκησης κατά την έννοια της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)» και εξέδωσαν και την ΑΠ: 3927 ΕΞ 2024 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, φυσικό και επόμενο ήταν να μην απευθυνθεί η Δ.ΥΠ.Α. σε περισσότερες της μιας εταιρείας για να λάβουν τουλάχιστον τρεις προσφορές, αλλά απέστειλαν στις 12.2.24, πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς μόνο στην συγκεκριμένη εταιρεία ( πατήστε εδώ ).

Το Δ.Σ Δ.ΥΠ.Α με την με αριθμό Α π ό φ α σ η : 763 ΑΔΑ: 6Ε1Π4691Ω2-ΡΔΧ - Αποφάσισε ομόφωνα... 3. Την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την υλοποίηση της υπηρεσίας που αφορά στην παροχή Λογισμικού Ταιριάσματος Αναζητούντος εργασία και Εργοδότη για άμεση συνέντευξη για εργασία σε τομείς “προσωρινής” εργασίας, με έμφαση στον Τουρισμό και την Εστίαση, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «JOBSBNB ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στην ανωτέρω παράγραφο έχουμε υπογραμμίσει τη λέξη παροχή λογισμικού και όχι δημιουργία/κατασκευή του λογισμικού, την οποία επέλεξαν προσεκτικά διότι αφού γνώριζαν πολύ καλά ότι έχει ήδη δημιουργηθεί και τεθεί μάλιστα σε λειτουργία η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα έπρεπε να εξασφαλίσουν την πληρωμή της εν λόγω δαπάνης.

Συνεπώς, μας προκαλούνται πολλά ερωτήματα :

  • Γιατί δεν ενημέρωσαν την κοινή γνώμη ότι στην ουσία προμηθεύτηκαν ένα έτοιμο λογισμικό που μάλιστα είχε ήδη βγει στην αγορά πριν μερικά χρόνια από ιδιωτική εταιρεία και το παρουσίασαν ως δική τους ιδέα και έμπνευση; Αφού ήταν ένα πετυχημένο λογισμικό γιατί πουλήθηκε στη Δ.ΥΠ.Α. ;

  • Γιατί δεν ακολούθησαν την διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού με τη λήψη σχετικών προσφορών για την δημιουργία μιας ενιαίας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα ενσωματώνονται όλα τα επαγγέλματα, όχι μόνο του τουρισμού και εστίασης;

  • Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη πλατφόρμα που δεν λειτουργεί αμφίδρομα, δηλαδή δεν δίνει την δυνατότητα να απευθύνονται και οι άνεργοι στις επιχειρήσεις αποστέλλοντας τα βιογραφικά τους αλλά μόνο οι επιχειρήσεις προς τους ανέργους;

  • Γιατί οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης των θέσεων εργασίας σε εφαρμογή στα κινητά αλλά λειτουργεί αποκλειστικά για αυτές μέσω pc/browser ;

  • Για ποιόν ακριβώς εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της Διοίκησης και για ποια ακριβώς δια λειτουργικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών αποφάσισαν την κατ’ εξαίρεση απευθείας ανάθεση χωρίς να ενσωματώνονται στην πλατφόρμα οι υφιστάμενες διαθέσιμες θέσεις εργασίας τουρισμού-εστίασης που είναι καταχωρημένες ήδη στα ηλεκτρονικά αρχεία της Δ.ΥΠ.Α ;

  • Η ληφθείσα απόφαση της Δ.ΥΠ.Α. με την απευθείας ανάθεση ποσού 74.400,00€ αποτελεί τη βέλτιστη οικονομικά λύση για την αποτελεσματική διασύνδεση εργοδοτών-ανέργων; Επισημαίνουμε ότι η διάρκεια της σύμβασης είναι ενός έτους, έως την 26η/3/2025, σύμφωνα με τον με αριθμ.φακέλου 23/24, σύμβαση Νο 42/24 άρθρο 6-Διάρκεια Σύμβασης, συνεπώς το 2025-26 θα πρέπει να ξαναπληρώσει η Δ.ΥΠ.Α.;

  • Τί πρόκειται να γίνει εάν δεν ανανεωθεί η σύμβαση με την εν λόγω εταιρεία την επόμενη χρονιά;

  • Τί ισχύει σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και με την συνέχιση/διεύρυνση/τροποποίηση λειτουργίας του παρεχόμενου λογισμικού ;

  • Έχει ενημερωθεί το Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α. προτού ληφθεί η εν λόγω απόφαση, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ότι το εν λόγω λογισμικό ήταν ήδη έτοιμο και είχε τεθεί σε λειτουργία από συγκεκριμένο ιδιώτη ;

Οι απευθείας αναθέσεις προϋποθέτουν να δικαιολογείται το απρόβλεπτο και επείγον βάσει των συμπερασμάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι κενές – ακάλυπτες θέσεις εργασίας στον τουρισμό είναι ένα γνωστό στη Διοίκηση πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια.

Η ορθολογική λειτουργία της Διοίκησης θα ήταν να διεξάγει έναν μειοδοτικό διαγωνισμό για την δημιουργία μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα είχε ενσωματώσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας από τα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. η οποία θα ελέγχεται από τη Δ.ΥΠ.Α. και θα ενσωματώνει καθημερινά τις ανάγκες των επιχειρήσεων για όλα ανεξαιρέτως τα επαγγέλματα καλύπτοντας όλες τις περιοχές.

Αντί να λάβουν την ανωτέρω απόφαση μέσω της οποίας η Δ.ΥΠ.Α. θα είχε την επίβλεψη και την αποκλειστική λειτουργία της πλατφόρμας, αγόρασαν ένα έτοιμο λογισμικό το οποίο απευθύνεται μόνο στον κλάδο του τουρισμού-εστίασης και συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τους ανέργους αλλά και τους εν ενεργεία εργαζόμενους. Για ότι συμφωνηθεί, για όποια δουλειά προσληφθούν οι άνεργοι, η Δ.ΥΠ.Α. νίπτει τας χείρας της!!

Μήπως τελικά αυτός είναι ο σκοπός ; Η εύρεση εργασίας για όσους αναζητούν εργαζόμενους που θα υπο-αμοίβονται με απλήρωτες υπερωρίες;

Όμως ποιος μπορεί να εξασφαλίσει στον άνεργο/εργαζόμενο ότι τα όσα κανόνισε με την κάθε τουριστική επιχείρηση, θα τηρηθούν;

Μήπως δεν γνωρίζει η Δ.ΥΠ.Α. την εργασιακή ζούγκλα, την παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων, την υποδηλωμένη εργασία κ.α;

Εμείς πιστεύουμε ότι γνωρίζει πολύ καλά τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στον τομέα του τουρισμού. Απλά, νομίζουν ότι με την επικοινωνία θα καταφέρουν να διαμορφώσουν απόψεις που καμιά σχέση τελικά δεν θα έχουν με την πραγματικότητα.

Γιατί η Δ.ΥΠ.Α. δεν έχει ενσωματώσει την λειτουργία διαδικτυακού πεδίου καταγγελιών εργαζομένων για την παραβίαση των εργασιακών και άλλων δικαιωμάτων τους για τους ανέργους που βρίσκουν δουλειά μέσω των Υπηρεσιών της έτσι ώστε να συγκροτήσει ένα αρχείο σε συνεργασία με το ΣΕΠΕ βάσει του οποίου θα γνωρίζουν οι Υπηρεσίες του Κράτους κατόπιν ελέγχων, ποιες επιχειρήσεις είναι νόμιμες και ποιες παραβιάζουν συστηματικά την νομοθεσία;

Δεν ενδιαφέρει πολλούς κύριοι και κυρίες της Διοίκησης πόσοι απλά εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και αναζήτησαν εργαζόμενους μέσω της πλατφόρμας αλλά αντιθέτως μας ενδιαφέρει να μάθουμε για τα αποτελέσματα !!

Μην παίζετε με τη νοημοσύνη μας βομβαρδίζοντας κάθε δεύτερη μέρα με τα ρεκόρ εγγραφών στην πλατφόρμα για να μας δείξετε την μεγαλειώδη έμπνευση που είχατε και πόσο επιτυχημένα αποφασίζετε!!

Γνωρίζουν οι πάντες ότι η ανεργία παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη και όσοι δουλεύουν δεν είναι ικανοποιημένοι από τους μισθούς τους !! Μόλις χθες η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι το ποσοστό ανεργίας το Α΄ τρίμηνο 2024 ανήλθε σε 12,1% αφού ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 574.130 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 4,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Και μια τελευταία ερώτηση τόσο προς τη Δ.ΥΠ.Α. όσο και προς το Υπουργείο Εργασίας :

Πόσες θέσεις εργασίας καλύφθηκαν μέσω της πλατφόρμας, τί είδους εργασία βρήκαν, πόσες επιχειρήσεις γενικά του τουρισμού, δηλώνουν υπερωρίες των εργαζομένων τους, ποιος είναι ο μέσος όρος των ωρών υπερωριακής απασχόλησης που δήλωσαν ότι πληρώνουν και ποιο είναι το ύψος των μισθών που χορηγούν;

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΙΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share this article

Ετικέτες
Συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Άρθρα

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.