Διαιώνιση της παρανομίας του Αυτοτελούς Τμήματος ΒΝΣ Δ.ΥΠ.Α - Επιστολή ΠΑΝΣΥΠΟ -

Αρίθμ.πρωτ. 109

Αθήνα, 12-03-2024

Προς

Διοικητή, Α,Β,Γ Υποδιοικητές Δ.ΥΠ.Α.

Γενικό Διευθυντή Υποστήριξης και Ψηφ.Διακυβέρνησης

Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Αυτοτελές Τμήμα ΒΝΣ

Κοιν. Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

& Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

 

Διαιώνιση της παρανομίας του Αυτοτελούς Τμήματος ΒΝΣ Δ.ΥΠ.Α

 

Σύμφωνα με το Ν.3528/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, άρ.48 παρ.4 «Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ` έτος.»

Στις ανωτέρω διατάξεις υπάγονται οι σχολές Δ.ΥΠ.Α., ΚΕΚ, ΙΕΚ και ΒΝΣ.

Το Αυτοτελές Τμήμα των Βρεφονηπιακών Σταθμών εξέδωσε το με αρίθμ.πρωτ. 1012626/7-9-23 έγγραφο σύμφωνα με το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για τη λήψη της ανωτέρω άδειας θα τηρείται ειδικό βιβλίο στον Βρεφονηπιακό Σταθμό με τεκμηρίωση της σοβαρότητας του λόγου ανάγκης.

Όπως αντιλαμβανόμαστε η απόφαση αυτή έχει εκδοθεί κατά παράβαση των αρμοδιοτήτων του ανωτέρω αυτοτελούς τμήματος αφού σύμφωνα με τον Οργανισμό ΟΑΕΔ που δημοσιεύτηκε στο Προεδρικό Διάταγμα υπ’αρίθμ.11/2022, ΦΕΚ 25/Α/15-2-2022,η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Γ2 είναι η καθ’ ύλην αρμόδια για τις άδειες όλου του υπηρετούντος προσωπικού στη Δ.ΥΠ.Α. (τ.ΟΑΕΔ), συγκεκριμένα « 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Γ2 κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: ...β. Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού…….

(βα) Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Οργανισμού και η διαχείριση του προσωπικού τους μητρώου και του μητρώου απογραφής.

……..

(βγ) Η επιμέλεια του ελέγχου παρουσίας για τους υπαλλήλους της Διοίκησης του Οργανισμού.

..

(βζ) Ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή του υπαλληλικού κώδικα στο προσωπικό του Οργανισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις των συναρμόδιων Υπουργείων.»

Το πρόβλημα όμως με την δυσμενή διάκριση κατά των υπαλλήλων των ΒΝΣ είναι μεγαλύτερο αν συνυπολογιστεί ότι για το προσωπικό των ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΚΕΚ δεν έχει τεθεί η ίδια υποχρέωση παρότι υπάγεται στην ίδια νομοθετική διάταξη.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η ανωτέρω ουσιαστικά θέσπιση υποχρεωτικότητας της τεκμηρίωσης της σοβαρότητας έρχεται σε αντίθεση με τη βούληση του νομοθέτη που θέλησε να δώσει τη δυνατότητα στον υπάλληλο να λάβει άδεια για σοβαρούς λόγους, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει συγκεκριμένα το σοβαρό λόγο που συντρέχει στο πρόσωπό του προσκομίζοντας μάλιστα και το δικαιολογητικό έγγραφο που τον αποδεικνύει προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τα προσωπικά του δεδομένα.

Ο Σύλλογός μας έχει ήδη γνωστοποιήσει το πρόβλημα με την με αρίθμ.πρωτ. 42/18-9-2023 επιστολή προς την Υποδιοικήτρια κα Χορμόβα και προς το Αυτοτελές Τμήμα ΒΝΣ αλλά δεν έχουν προχωρήσει σε ουδεμία ενέργεια.

Ως εκ τούτου, με την παρούσα επανακοινοποιούμε το πρόβλημα στη Διοίκηση και κοινοποιούμε το εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή Υποστήριξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (υπάγεται το αυτοτελές τμήμα ΒΝΣ) και αναμένουμε τις ενέργειες τους για την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης υποχρέωσης των υπαλλήλων στους ΒΝΣ.

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν μέχρι την Τρίτη 19 Μαρτίου 2023 δεν έχει τροποποιηθεί το ανωτέρω έγγραφο του αυτοτελούς τμήματος ΒΝΣ και συνεχίσει η παρανομία εκ μέρους της Δ.ΥΠ.Α. είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών την παρέμβασή του κοινοποιώντας στο εποπτεύων Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το όλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, δεδομένου ότι όλους αυτούς τους μήνες από τον Σεπτέμβριο 2023 μέχρι και σήμερα εφαρμόζεται η ανωτέρω υποχρεωτικότητα από τους ΒΝΣ.

Το παρόν κοινοποιείται και στην Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ και στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Υπαλλήλων ΟΑΕΔ δεδομένου ότι έχουν ήδη εγγράψει ως μέλη τους υπαλλήλους από τους ΒΝΣ αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει σε καμιά απολύτως ενέργεια ανάδειξης της παρανομίας και υπεράσπισης του δίκιου των υπαλλήλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΙΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                       ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share this article

Συνημμένα αρχεία:

Τελευταία άρθρα από τον/την ΠΑΝ.Σ.ΥΠ.Ο.

Σχετικά Άρθρα

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.